ES / CAT / ENG

ÀREA CIVIL

 • Procediments de dissolució de cosa comuna, extinció de condomini, divisió judicial de patrimonis.
 • Incompliments contractuals. Resolució o execució de contracte i reclamació de danys i perjudicis.
 • Arrendaments urbans i rústics: resolució de tots els conflictes que els mateixos puguin suscitar.
 • Contractes: redacció i anàlisi de tot tipus de contractes.
 • Processos sobre la capacitat de les persones: Incapacitacions, curateles, nomenament de tutor i rendició de comptes.
 • Processos sobre autorització judicial de venda.
 • Reclamacions de quantitat.
 • Reclamació de Responsabilitat Civil per danys i perjudicis derivats d'accidents i Negligències.
 • Interdictes d'obra nova, de represa del tracte successiu, i d'informació matriculació de finques.
 • Declaratius de Domini.
 • Usucapió (Prescripció adquisitiva del domini).
 • Nul·litat de contractes o pactes.
 • Execució de drets reals.
 • Sobre accions de la Llei de Propietat Horitzontal.
 • Terceries de Domini i millor de dret.
 • Drets honorífics, sobre l'honor, intimitat i pròpia imatge, o tutela d'altres drets fonamentals.
 • Competència deslleial, propietat industrial propietat intel · lectual i publicitat.
 • Condicions generals de la contractació.
 • Sobre retracte, reversió, servituds.