ES / CAT / ENG

ÀREA LABORAL

 • Acomiadaments.
 • Reclamacions de quantitat.
 • Incapacitats.
 • Assessorament sobre les condicions d'una relació laboral.
 • Assessorament laboral permanent.
 • Altes d'empreses en el règim general de la Seguretat Social.
 • Altes, Baixes i variacions de personal.
 • Contractes de treball i pròrrogues.
 • Càlcul de nòmines i liquidacions.
 • Assegurances Socials a través de la Xarxa.
 • Gestions diverses davant la Seguretat Social i organismes oficials.
 • Ajornaments de quotes.
 • Inspeccions de treball.
 • Conciliacions davant el CMAC.
 • Assistència lletrada davant els jutjats socials.