ES / CAT / ENG

ÀREA COMPTABLE

  • Assessorament comptable permanent.
  • Informes econòmics.
  • Anàlisi de balanços i comptes d'explotació.
  • Seguiment i tancament anual de la comptabilitat efectuada pel client.
  • Elaboració a través de suport informàtic de, diaris, balanços i comptes de resultats.
  • Impost de Societats.
  • Legalització de Llibres oficials en el Registre Mercantil.
  • Presentació al Registre Mercantil de Comptes anuals, memòria i informe de gestió.
  Sol·licita una visita.